O      NAS

 

 

Koło Terenowe KZEiR SW we Wronkach zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących  w przeszłości służbę w Zakładzie Karnym we Wronkach oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW.
Ponadto, na mocy poprawki do Statutu uchwalonej na V Zjeździe Delegatów, członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym emerycie i renciście SW.

 

Od 22 lutego 2022 roku funkcjonują nowo wybrane władze Koła Terenowego:

Przewodniczącym Zarządu Koła został wybrany:      Marek Nogaj. 

 Ponadto w skład Zarządu wchodzą:

     Eugeniusz Grześ – zastępca przewodniczącego

     Mirosław Czekalski – sekretarz

     Ryszard Konieczny - skarbnik

     Zbigniew Ferfet – gospodarz Koła, członek zarządu

     Barbara Klimko - członek zarządu


 Komisję Rewizyjną tworzą:

     Janusz Owczarzak  

     Jerzy Dolata

     Piotr Perz

 

Członkowie Zarządu Koła pełnią dyżury i przyjmują interesantów w każdy wtorek

w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Zarządu w Domu Kultury SW na

ul. Mickiewicza 21,         (I piętro)


Administrator strony internetowej:         Janusz Owczarzak


Zarząd Główny KZEiR SW ma swoją siedzibę na ul. Smutnej 21,   90-950  ŁÓDŹ

Telefon/fax:  42-675 02 80                                          www.kzeirsw.pl

 

Historia  KZEiR SW

    

    W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pojawiła się potrzeba integracji dotychczas samodzielnych struktur jakimi były koła emerytów i rencistów działające przy licznych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Taką inicjatywę podjęli inspiratorzy pomysłu utworzenia spójnej struktury dla całości środowiska emeryckiego Służby Więziennej, a wśród nich: Bogusław Iskrzyński, Klemens Kosiewicz, Bogumił Wojtasik, Bohdan Lachowski, Jan Szczepanowski, Jan Włodarczyk, Zdzisław Gołos, Leszek Gronkowski, Kazimierz Maj, Krzysztof Wijas i inni. Jesienią 1997 roku z inicjatywy Zarządu Koła Emerytów i Rencistów SW przy AŚ w Łodzi, na terenie ODK „Pilica” w Sulejowie doszło do spotkania 94 osób – emerytów i rencistów reprezentujących około 80 zarządów kół istniejących przy aresztach śledczych i zakładach karnych z terenu całego kraju. Bezpośrednim impulsem spotkania była sygnalizowana wcześniej pogarszająca się sytuacja materialna emerytów i rencistów SW.

W wielogodzinnych dyskusjach m.in. z ówczesnym Dyrektorem Biura Emerytalnego SW płk. Jackiem Włodarskim i Dyrektorem Rejonowego Aresztu Śledczego w Łodzi ppłk. Krzysztofem Kaczyńskim, wybrane Prezydium Komitetu Założycielskiego ustaliło zasady funkcjonowania przyszłych organów statutowych stowarzyszenia oraz jego biura. Zgromadzeni w Sulejowie reprezentanci środowiska uchwalili projekt Statutu, który określał zasady funkcjonowania i działania Związku, jego organy, osobowość prawną, przyjętą zasadę dobrowolności zrzeszania i przede wszystkim nazwę – Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej (KZEiR SW). Niezmiernie ważnym elementem było określenie założeń programowych oraz celów i zadań Związku:

- Związek reprezentuje swoich członków przez obronę ich szeroko rozumianych interesów, zapewnia przestrzeganie wszelkich praw członków, ich reprezentację wobec władz, ze szczególnym uwzględnieniem współudziału  w opracowaniu i opiniowaniu aktów prawnych różnego szczebla, podejmowanie działania na rzecz koleżeńskiej solidarności.

- Związek reprezentuje interes środowiska wobec organów władzy i administracji państwowej, sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem ogólnie rozumianej pragmatyki emerytalnej, reprezentuje środowisko emeryckie wobec kierownictwa jednostek organizacyjnych Służby, współdziała w zakresie wykorzystania funduszu socjalnego.

     W dniu 8 grudnia 1997 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu przekształconego następnie w Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną. W dniu 4 lutego 1998 r. prawomocnym Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi (sygn. Akt I.Ns Rej. St. 267/97) Związek został zarejestrowany i uzyskał osobowość prawną. Sąd zaakceptował Statut Związku, a siedzibą władz Związku została Łódź.

     Pierwszym przewodniczącym Zarządu Głównego był Bogusław Iskrzyński, a w skład Zarządu Głównego wszedł m.in. Bronisław Grajewski z ZK we Wronkach. Na II Zjeździe w 2003 roku ponownie wybrano Bogusława Iskrzyńskiego przewodniczącym ZG. Powołano grupę doradców Zarządu Głównego oraz wyodrębniono Kapitułę ds. Wyróżnień opiniującą wnioski o nadanie wyróżnienia „Gratia Seniorum” i odznakę „Zasłużony dla Związku” . Po śmierci Bogusława Iskrzyńskiego w 2006 r. obowiązki przewodniczącego powierzono dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu Józefowi Kaszczykowi. Na III Zjeździe w 2008 r. nowym przewodniczącym został Janusz Kwiecień . Doradcą Zarządu Głównego została m.in. Mieczysława Świątek, a członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Janusza Owczarzaka – oboje jako delegaci z Kola Terenowego we Wronkach. W grudniu 2009 r. powstała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w skład której weszli przedstawiciele naszego Związku. IV Zjazd KZEiR SW obradował w Sulejowie w maju 2013 r. łącząc obrady delegatów z obchodami XV rocznicy powstania Związku. Przewodniczącym Związku został ponownie Janusz Kwiecień.  Będący delegatem KT we Wronkach Janusz Owczarzak  ponownie został wybrany do Głównej Komisji Rewizyjnej Związku. W czerwcu 2018 r. obradował w Sulejowie V Zjazd Delegatów, na którym uczczono zarówno XX rocznicę powstania Związku jak i 100-lecie powstania Służby Więziennej w odrodzonej Polsce. Wybrano nowe władze Związku. Na kolejną kadencję Przewodniczącego Zarządu Głównego wybrano Janusza Kwietnia, natomiast delegat KT we Wronkach Janusz Owczarzak wybrany został przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej. W październiku 2021 roku w Toporni k.Przysuchy odbyła się I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych z całej Polski. Wręczono wtedy Związkowi sztandar ufundowany przez członków Związku i sponsorów. Z ramienia KT we Wronkach w Konferencji wzięli udział członek zarządu Koła we Wronkach Eugeniusz Grześ oraz Janusz Owczarzak - przewodniczący GKR. Podczas Konferencji Janusza Owczarzaka uhonorowano najwyższym odznaczeniem związkowym "Gratia Seniorum". W maju 2023 roku w Toporni obradował VI Krajowy Zjazd Delegatów. Po raz czwarty na przewodniczącego zarządu KZEiR SW wybrano Janusza Kwietnia. Delegat KT we Wronkach Janusz Owczarzak, po 15 latach działalności we władzach krajowych zrezygnował z kandydowania.Na posiedzeniu we wrześniu 2023 r. Zarząd Głowny Związku powołał Janusza Owczarzaka na doradcę ZG i jednocześnie na koordynatora ZG na teren Okręgu Poznańskiego.


Aktualnie KZEiR SW skupia około 4068 członków zrzeszonych w 72 kołach (stan na 15.05.2023) terenowych.   Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wchodzi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

 

(Opracowane w oparciu o wydanie okolicznościowe : „KZEiR SW 1997-2013” autorstwa Anny Janiszewskiej i Mariusza Kika, Łódż 2013 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami).

_______________________________________________________________________________________

POWRÓT
do strony głównej