O      NAS

 

 

Koło Terenowe KZEiR SW we Wronkach zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących  w przeszłości służbę w Zakładzie Karnym we Wronkach oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW.
Ponadto, na mocy poprawki do Statutu uchwalonej na V Zjeździe Delegatów, członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym emerycie i renciście SW.

 

Od 22 lutego 2022 roku funkcjonują nowo wybrane władze Koła Terenowego:

Przewodniczącym Zarządu Koła został wybrany:      Marek Nogaj. 

 Ponadto w skład Zarządu wchodzą:

     Eugeniusz Grześ – zastępca przewodniczącego

     Mirosław Czekalski – sekretarz

     Ryszard Konieczny - skarbnik

     Zbigniew Ferfet – gospodarz Koła, członek zarządu

     Barbara Klimko - członek zarządu


 Komisję Rewizyjną tworzą:

     Janusz Owczarzak  

     Jerzy Dolata

     Piotr Perz

 

Członkowie Zarządu Koła pełnią dyżury i przyjmują interesantów w każdy wtorek

w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Zarządu w Domu Kultury SW na

ul. Mickiewicza 21,         (I piętro)

Zarząd Główny KZEiR SW ma swoją siedzibę na ul. Smutnej 21,   90-950  ŁÓDŹ

Telefon/fax:  42-675 02 80                                          www.kzeirsw.pl

 

Historia  KZEiR SW

    

    W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pojawiła się potrzeba integracji dotychczas samodzielnych struktur jakimi były koła emerytów i rencistów działające przy licznych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Taką inicjatywę podjęli inspiratorzy pomysłu utworzenia spójnej struktury dla całości środowiska emeryckiego Służby Więziennej, a wśród nich: Bogusław Iskrzyński, Klemens Kosiewicz, Bogumił Wojtasik, Bohdan Lachowski, Jan Szczepanowski, Jan Włodarczyk, Zdzisław Gołos, Leszek Gronkowski, Kazimierz Maj, Krzysztof Wijas i inni. Jesienią 1997 roku z inicjatywy Zarządu Koła Emerytów i Rencistów SW przy AŚ w Łodzi, na terenie ODK „Pilica” w Sulejowie doszło do spotkania 94 osób – emerytów i rencistów reprezentujących około 80 zarządów kół istniejących przy aresztach śledczych i zakładach karnych z terenu całego kraju. Bezpośrednim impulsem spotkania była sygnalizowana wcześniej pogarszająca się sytuacja materialna emerytów i rencistów SW.

W wielogodzinnych dyskusjach m.in. z ówczesnym Dyrektorem Biura Emerytalnego SW płk. Jackiem Włodarskim i Dyrektorem Rejonowego Aresztu Śledczego w Łodzi ppłk. Krzysztofem Kaczyńskim, wybrane Prezydium Komitetu Założycielskiego ustaliło zasady funkcjonowania przyszłych organów statutowych stowarzyszenia oraz jego biura. Zgromadzeni w Sulejowie reprezentanci środowiska uchwalili projekt Statutu, który określał zasady funkcjonowania i działania Związku, jego organy, osobowość prawną, przyjętą zasadę dobrowolności zrzeszania i przede wszystkim nazwę – Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej (KZEiR SW). Niezmiernie ważnym elementem było określenie założeń programowych oraz celów i zadań Związku:

- Związek reprezentuje swoich członków przez obronę ich szeroko rozumianych interesów, zapewnia przestrzeganie wszelkich praw członków, ich reprezentację wobec władz, ze szczególnym uwzględnieniem współudziału  w opracowaniu i opiniowaniu aktów prawnych różnego szczebla, podejmowanie działania na rzecz koleżeńskiej solidarności.

- Związek reprezentuje interes środowiska wobec organów władzy i administracji państwowej, sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem ogólnie rozumianej pragmatyki emerytalnej, reprezentuje środowisko emeryckie wobec kierownictwa jednostek organizacyjnych Służby, współdziała w zakresie wykorzystania funduszu socjalnego.

     W dniu 8 grudnia 1997 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu przekształconego następnie w Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną. W dniu 4 lutego 1998 r. prawomocnym Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi (sygn. Akt I.Ns Rej. St. 267/97) Związek został zarejestrowany i uzyskał osobowość prawną. Sąd zaakceptował Statut Związku, a siedzibą władz Związku została Łódź.

     Pierwszym przewodniczącym Zarządu Głównego był Bogusław Iskrzyński, a w skład Zarządu Głównego wszedł m.in. Bronisław Grajewski z ZK we Wronkach. Na II Zjeździe w 2003 roku ponownie wybrano Bogusława Iskrzyńskiego przewodniczącym ZG. Powołano grupę doradców Zarządu Głównego oraz wyodrębniono Kapitułę ds. Wyróżnień opiniującą wnioski o nadanie wyróżnienia „Gratia Seniorum” i odznakę „Zasłużony dla Związku” . Po śmierci Bogusława Iskrzyńskiego w 2006 r. obowiązki przewodniczącego powierzono dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu Józefowi Kaszczykowi. Na III Zjeździe w 2008 r. nowym przewodniczącym został Janusz Kwiecień . Doradcą Zarządu Głównego została m.in. Mieczysława Świątek, a członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Janusza Owczarzaka – oboje jako delegaci z Kola Terenowego we Wronkach. W grudniu 2009 r. powstała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w skład której weszli przedstawiciele naszego Związku.  IV Zjazd KZEiR SW obradował w Sulejowie w maju 2013 r. łącząc obrady delegatów z obchodami XV rocznicy powstania Związku. Przewodniczącym Związku został ponownie Janusz Kwiecień.  Będący delegatem KT we Wronkach Janusz Owczarzak  ponownie został wybrany do Głównej Komisji Rewizyjnej Związku. W czerwcu 2018 r. obradował w Sulejowie V Zjazd Delegatów, na którym uczczono zarówno XX rocznicę powstania Związku jak i 100-lecie powstania Służby Więziennej w odrodzonej Polsce. Wybrano nowe władze Związku. Na kolejną kadencję Przewodniczącego Zarządu Głównego wybrano Janusza Kwietnia, natomiast delegat KT we Wronkach Janusz Owczarzak wybrany został przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej. W październiku 2021 roku w Toporni k.Przysuchy odbyła się I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych z całej Polski. Wręczono wtedy Związkowi sztandar ufundowany przez członków Związku i sponsorów. Z ramienia KT we Wronkach w Konferencji wzięli udział członek zarządu Koła we Wronkach Eugeniusz Grześ oraz Janusz Owczarzak - przewodniczący GKR.

Aktualnie KZEiR SW skupia około 4700 członków zrzeszonych w 72 kołach terenowych.   Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wchodzi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

 

(Opracowane w oparciu o wydanie okolicznościowe : „KZEiR SW 1997-2013” autorstwa Anny Janiszewskiej i Mariusza Kika, Łódż 2013 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami).

_______________________________________________________________________________________

POWRÓT
do strony głównej